OBCHODNÍ PODMÍNKY

Všeobecné obchodní podmínky e-shopu Malý Lojzo

1. Identifikace prodávajícího a provozovatele e-shopu Malý Lojzo

Lucie Jirásková, se sídlem Mikoláše Alše 2143/17, 43401, Most, IČO 03742792, DIČ CZ8461122780, zapsána v živnostenském rejstříku ŽÚ městské části Praha 15, tel: +420 605 110 486, email: info@malylojzo.cz (dále jen „Prodávající“)

2. Použití všeobecných obchodních podmínek

Tyto všeobecné obchodní podmínky upravují v souladu s ustanovením § 1751 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“) vzájemná práva a povinnosti smluvních stran vzniklé v souvislosti nebo na základě kupní smlouvy (dále jen „kupní smlouva“) uzavírané mezi Prodávajícím a jinou osobou (dále jen „Kupující“) prostřednictvím e-shopu Malý Lojzo provozovaného na webové stránce umístěné na internetové adrese www.malylojzo.cz (dále jen „internetová stránka“), a to prostřednictvím rozhraní internetové stránky (dále jen „webové rozhraní obchodu“). 

  1. Tyto všeobecné obchodní podmínky se nevztahují na případy, kdy osoba, která má v úmyslu nakoupit od Prodávajícího zboží, je právnickou osobou či osobou, jež jedná při objednávání zboží v rámci své podnikatelské činnosti nebo v rámci svého samostatného výkonu povolání.
  2. Přijetí všeobecných obchodních podmínek znamená jejich přijetí Kupujícím v plném rozsahu. Všeobecné obchodní podmínky jsou platné pro všechny objednávky zboží uskutečněné u Prodávajícího. Všeobecné obchodní podmínky tvoří obsah kupní smlouvy uzavřené mezi Prodávajícím a Kupujícím na základě objednávky Kupujícího a uskutečněné prostřednictvím webové rozhraní obchodu. Ustanovení odchylná od všeobecných obchodních podmínek je možné sjednat v kupní smlouvě. Odchylná ujednání v kupní smlouvě mají přednost před ustanoveními všeobecných obchodních podmínek. 
  3. Všeobecné obchodní podmínky mohou být Prodávajícím změněny nebo doplňovány. Pro Kupujícího jsou závazné všeobecné obchodní podmínky, které jsou platně zveřejněny na internetové stránce v okamžiku odeslání objednávky Kupujícího. 
  4. Změny Všeobecných obchodních podmínek jsou účinné nejdříve od okamžiku jejich zveřejnění na internetové stránce.
  5. Všichni Kupující, kteří hodlají odeslat objednávku Prodávajícímu prostřednictvím webové rozhraní obchodu jsou povinni seznámit se nejdříve s aktuálně platnými Všeobecnými obchodními podmínkami.

3. Platnost nabídek

  1. Veškerá prezentace zboží uveřejněná na internetové stránce je informativního charakteru a Prodávající není povinen uzavřít kupní smlouvu ohledně tohoto zboží. Ustanovení § 1732 odst. 2 občanského zákoníku se nepoužije.
  2. Nabídky uveřejněné na internetové stránce jsou platné pouze pro zákazníky s doručovací adresou v rámci České republiky a Slovenské republiky.
  3. Produkty zobrazené na stránce jsou dostupné pouze do vyčerpání zásob.
   Prodávající se zavazuje kontaktovat Kupujícího elektronickou poštou, v případě, že není objednaný produkt již k dispozici. Pokud Kupující za nedostupné zboží již zaplatil, Prodávající se zavazuje k vrácení peněz na bankovní účet Kupujícího ve lhůtě 15 (patnácti) kalendářních dnů.

4. Prezentace zboží

  1. Zboží prezentované v rámci webového rozhraní obchodu k prodeji je popsáno a prezentováno s největší možnou přesností. Je povinností Kupujícího seznámit se před odesláním objednávky s vlastnostmi zboží. Výběr a zakoupení zboží je na rozhodnutí Kupujícího.
  2. V případě, že nalezne Kupující na internetové stránce Prodávajícího chybu v prezentaci zboží, může na ni Prodávajícího upozornit. 

5. Vytvoření zákaznického účtu

  1. Kupující se  může u prodávajícího registrovat prostřednictvím vytvoření zákaznického účtu. V rámci zákaznického účtu budou vytvářeny a evidovány objednávky, evidovány slevy a jiné výhody kupujícího. K vytvoření zákaznického účtu je nutné vyplnit formulář s následujícími údaji: 
 • jméno a příjmení
 • adresa bydliště
 • datum narození
 • adresu elektronické pošty
 • číslo mobilního telefonu. 
  1. Při vytvoření zákaznického účtu zadá Kupující heslo pro přihlášení, které bude sloužit pouze pro jeho osobní účely. Oznámení hesla třetí osobě se nedoporučuje.
  2. Kupující se zavazuje poskytnout Prodávajícímu přesné a kompletní informace. Údaje uvedené v zákaznickém účtu je Kupující při jakékoliv jejich změně povinen aktualizovat.  Údaje uvedené Kupujícím v zákaznickém účtu a při objednávání zboží budou Prodávajícím považovány za správné. Jakékoli přisvojení cizí totožnosti nebo uvedení nepravé totožnosti může vést k vymazání zákaznického účtu. Jakékoli další podvodné jednání včetně založení více účtů jednou osobou nebo užívání jednoho účtu více osobami může vést ke smazání zákaznického účtu.
   Kupující musí mít způsobilost k právním jednáním v rozsahu nezbytném k uskutečnění objednávky a uzavření kupní smlouvy o koupi zboží nabízeného na internetové stránce Prodávajícího.
  3. Kupujícímu může být doručováno na adresu elektronické pošty Kupujícího uvedenou v zákaznickém účtu či v objednávce (dále jen „elektronická adresa Kupujícího“).
  4. Kupující bere na vědomí, že zákaznický účet nemusí být dostupný nepřetržitě, a to zejména s ohledem na nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení prodávajícího, popř. nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení třetích osob.

6. Kupní cena zboží

  1. Webové rozhraní obchodu obsahuje informace o nabízeném zboží, a to včetně uvedení cen jednotlivého zboží a nákladů za navrácení zboží, jestliže toto zboží ze své podstaty nemůže být navráceno obvyklou poštovní cestou. Ceny zboží jsou uvedeny včetně daně z přidané hodnoty a všech souvisejících poplatků. Ceny zboží zůstávají v platnosti po dobu, kdy jsou zobrazovány ve webovém rozhraní obchodu. Tímto ustanovením není omezena možnost Prodávajícího uzavřít kupní smlouvu za individuálně sjednaných podmínek. Ceny zboží nejsou přizpůsobovány osobě Kupujícího na základě automatizovaného rozhodování.
  2. Případné slevy z kupní ceny zboží poskytnuté Prodávajícím nelze vzájemně kombinovat.
  3. Ceny u nabízeného zboží jsou uváděny v českých korunách (CZK) včetně všech daní platných pro Českou republiku. Výše DPH je uváděna během výběru zboží Kupujícím. Prodávající si vyhrazuje možnost cenu zboží kdykoliv změnit, cenu zboží však nelze měnit po odeslání objednávky Kupujícím. V případě, že se ve webovém rozhraní obchodu objeví u některého zboží cena evidentně chybná, např. pokud jde o zboží běžně dostupné a všeobecně známé a jeho cena se liší od ceny obvyklé, Prodávající nemá povinnost nabízené zboží dodat za zjevně nesprávnou cenu.
  4. Webové rozhraní obchodu obsahuje také informace o nákladech spojených s balením a dodáním zboží a o způsobu a času dodání zboží. Informace o nákladech spojených s balením a dodáním zboží uvedené ve webovém rozhraní obchodu platí pouze pro případy, že zboží bude doručováno v rámci území České republiky a Slovenské republiky.
  5. V nabízené ceně zboží nejsou zahrnuty poplatky na zpracování, expedici, dopravu a doručení. Tyto ceny mohou být účtovány zvlášť, pokud tomu tak je uvedeno na internetové stránce. Kupující uhradí celkovou částku kupní ceny nakoupeného zboží, která v sobě zahrnuje veškeré poplatky. 
  6. Je-li to v obchodním styku obvyklé nebo je-li tak stanoveno obecně závaznými právními předpisy, vystaví Prodávající ohledně plateb prováděných na základě kupní smlouvy Kupujícímu daňový doklad – fakturu. Prodávající je plátcem daně z přidané hodnoty. Daňový doklad – fakturu vystaví Prodávající Kupujícímu po uhrazení ceny zboží a zašle jej v elektronické podobě na elektronickou adresu Kupujícího.

 7. Objednávka a kupní smlouva

  1. Kupující uskuteční objednávku zboží nabízeného na webovém rozhraní obchodu, která se považuje za nabídku na uzavření kupní smlouvy, způsobem popsaným níže. 
  2. Kupující souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání kupní smlouvy. Náklady vzniklé Kupujícímu při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením kupní smlouvy (náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory) si hradí Kupující sám, přičemž tyto náklady se neliší od základní sazby.
  3. Odesláním objednávky Kupující akceptuje tyto všeobecné obchodní podmínky.
  4. Kupující, který má zájem o koupi zboží dostupného na webovém rozhraní obchodu vyplní objednávkový formulář (dále jen „objednávka“). Objednávkový formulář obsahuje zejména informace o:
 • objednávaném zboží (objednávané zboží „vloží“ Kupující do elektronického nákupního košíku webového rozhraní obchodu),
 • způsobu úhrady kupní ceny zboží, údaje o požadovaném způsobu doručení objednávaného zboží a
 • informace o nákladech spojených s dodáním zboží 

(dále společně jen jako „objednávka“). Vytvoření objednávky zboží vloženého do nákupního košíku je podmíněné vyplněním následujících platných údajů o kupujícím, které od něho systém vyžaduje, a které jsou nezbytné pro uzavření smlouvy mezi prodávajícím a kupujícím:

 • jména a příjmení,
 • adresy trvalého bydliště,
 • data narození,
 • adresy elektronické pošty a
 • čísla mobilního telefonu,

přičemž tyto údaje budou prodávajícím použité rovněž pro účely informování kupujícího o stavu vyřizování jeho objednávky (dostupnosti zboží, odeslání zboží/připravení zboží k vyzvednutí apod.). 

  1. Před odesláním objednávky je Kupujícímu umožněno zkontrolovat a měnit údaje, které do objednávky Kupující vložil, a to i s ohledem na možnost Kupujícího zjišťovat a opravovat chyby vzniklé při zadávání dat do objednávky.
  2. Po kontrole objednávky Kupující odešle objednávku s vědomím si následků spojených s odesláním objednávky. Objednávku odešle Kupující kliknutím na tlačítko „Objednat s povinností platby“. 
  3. Údaje uvedené v objednávce jsou Prodávajícím považovány za správné.
  4. Prodávající neprodleně po obdržení objednávky Kupujícímu potvrdí objednávku elektronickou poštou společně s rekapitulací objednávky na elektronickou adresu Kupujícího, tímto okamžikem je uzavřena kupní smlouva.  Současně s potvrzením objednávky obdrží Kupující i tyto obchodní podmínky a formulář pro dostoupení od kupní smlouvy formou příloh e-mailové zprávy.
  5. Potvrzená objednávka zavazuje Kupujícího k zaplacení kupní ceny objednaného zboží a nákladů spojených s dodáním zboží v souladu s kupní smlouvou uzavřenou na základě objednávky Kupujícího.
  6. Kupní smlouva a obchodní podmínky jsou vyhotoveny v českém jazyce. Kupní smlouvu lze uzavřít v českém jazyce.
  7. Kupní smlouva včetně těchto všeobecných obchodních podmínek je archivována Prodávajícím v elektronické podobě a není přístupná.
  8. Prodávající není ve vztahu ke Kupujícímu vázán žádnými kodexy chování ve smyslu ustanovení § 1826 odst. 1 písm. e) občanského zákoníku.
  9. K převodu vlastnictví k objednanému zboží ve prospěch Kupujícího dojde až po úplném a řádném zaplacení zboží ze strany Kupujícího bez ohledu na to, kdy mu bude zboží doručeno. Výhrada vlastnického práva neznamená překážku ohledně toho, že v případě ztráty či poškození zboží jdou od chvíle doručení zboží Kupujícímu všechny náklady na vrub Kupujícího, který od okamžiku převzetí boží nese riziko vzniku škody na zboží.
  10. Kupující je povinen při převzetí zboží ověřit úplnost zásilky v souladu s kupní smlouvou uzavřenou na základě objednávky Kupujícího a neprodleně upozornit Prodávajícího na zjištěné vady či chyby zboží.

8. Platební podmínky

  1. Cenu zboží a případné náklady spojené s dodáním zboží dle kupní smlouvy může Kupující uhradit Prodávajícímu následujícími způsoby:
 • Platební kartou online. Kupující přímo ve webovém rozhraní obchodu zadá číslo své platební karty společně s datem vypršení její platnosti a kódem CVC/CVV. Kliknutím na tlačítko "Potvrdit" Kupující s konečnou platností potvrdí svou objednávku. K potvrzení platby v některých případech v důsledku nejvyššího zabezpečení dojde až ve chvíli, kdy Kupující zadá 3DSecure kód zaslaný bankou. Zaškrtnutím políčka "Zapamatovat" Kupující souhlasí s tím, aby číslo jeho karty spojené s datem vypršení karty bylo uloženo pro příští nákup.
 • Platba na dobírku. Kupující zaplatí kupní cenu zboží přímo dopravci v okamžiku převzetí objednaného zboží v hotovosti nebo platební kartou při převzetí zboží. Tato služba je zpoplatněna částkou 60,- Kč u společnosti Zásilkovna, u PPL CZ, s. r. o. částkou 60,- Kč.
 • Bezhotovostně prostřednictvím platebního systému GoPay s využítím služeb online bankovní převod, GoPay peněženka, Bitcoin, Google Pay, Apple Pay, SMS platba, Mplatba. 
 • Bezhotovostně převodem na bankovní účet Prodávajícího č.ú. 2100741067/2010, vedený u společnosti Fio banka, a.s.. V případě bezhotovostní platby je Kupující povinen uhrazovat kupní cenu zboží společně s uvedením variabilního symbolu platby. V případě bezhotovostní platby je závazek Kupujícího uhradit kupní cenu splněn okamžikem připsání příslušné částky na bankovní účet Prodávajícího.    
  1. Kupující je společně s kupní cenou objednaného zboží povinen zaplatit Prodávajícímu také náklady spojené s balením a dodáním zboží ve smluvené výši. Není-li uvedeno výslovně jinak, rozumí se dále kupní cenou i náklady spojené s dodáním zboží. 
  2. Prodávající nepožaduje od Kupujícího zálohu či jinou obdobnou platbu.  
  3. Prodávající je oprávněn v odůvodněných případech požadovat uhrazení celé kupní ceny ještě před odesláním zboží Kupujícímu. Ustanovení § 2119 odst. 1 občanského zákoníku se nepoužije. 
  4. Prodávající si vyhrazuje právo odmítnout dodání zboží nebo potvrzení objednávky Kupujícího, který zcela či částečně neuhradil kupní cenu dříve objednaného zboží.
  5. Prodávající je oprávněn ověřit si údaje zadané Kupujícím v rámci objednávky. Prodávající může po Kupujícím požadovat předložení dokumentů potřebných k ověření správnosti údajů obsažených v objednávce např.: doklady prokazující trvalé bydliště, doklady prokazující trvalé bydliště osoby uvedené v dodací adrese, doklady prokazující vlastnictví použité platební karty apod.
   V případě, že Kupující nedoloží Prodávajícímu požadovaný dokument během sedmi (7) kalendářních dnů následujících od obdržení výzvy, vyhrazuje si Prodávající právo objednávku zrušit. Obdobně obdržení nekorespondujících dokumentů povede ke zrušení objednávky.

9. Doručení zboží

  1. Prodávající doručí Kupujícímu objednané zboží zpravidla nejpozději uplynutím níže uvedených lhůt:

Doručení se Zásilkovnou
Doba: 14 (čtrnáct) kalendářních dnů
Doručení s PPL CZ
Doba: 14 (čtrnáct) kalendářních dnů
Lhůty pro doručení zboží Kupujícímu běží od data potvrzení objednávky Kupujícímu. V případě zásahu vyšší moci není Prodávající odpovědný za zpoždění doručení. 

  1. V případě, že je způsob dopravy smluven na základě zvláštního požadavku Kupujícího, nese Kupující riziko a případné dodatečné náklady spojené s tímto způsobem dopravy.
  2. Je-li Prodávající podle kupní smlouvy povinen dodat zboží na místo určené Kupujícím v objednávce, je Kupující povinen převzít zboží při dodání.
  3. V případě, že je z důvodů na straně Kupujícího nutno zboží doručovat opakovaně nebo jiným způsobem, než bylo uvedeno v objednávce, je Kupující povinen uhradit Prodávajícímu náklady spojené s opakovaným doručováním zboží, resp. náklady spojené s jiným způsobem doručení.
  4. Při převzetí zboží od přepravce je Kupující povinen zkontrolovat neporušenost obalů zboží a v případě jakýchkoliv vad či chyb tyto neprodleně oznámit přepravci. 
  5. V případě shledání porušení obalu svědčícího o neoprávněném vniknutí do zásilky nemusí Kupující zásilku od přepravce převzít.
  6. Další práva a povinnosti stran při přepravě zboží mohou upravit zvláštní dodací podmínky Prodávajícího, budou-li Prodávajícím vydány.

10. Odstoupení od kupní smlouvy

  1. Kupující má v souladu s ustanovením § 1829 odst. 1 občanského zákoníku právo od kupní smlouvy odstoupit, a to do 14 (čtrnácti) kalendářních dnů od převzetí zboží, přičemž v případě, že předmětem kupní smlouvy je několik druhů zboží nebo dodání několika částí, běží tato lhůta ode dne převzetí poslední dodávky zboží. 
  2. Odstoupení od kupní smlouvy musí být Prodávajícímu odesláno ve lhůtě uvedené v předchozí větě. Pro odstoupení od kupní smlouvy může Kupující využit vzorový formulář poskytovaný Prodávajícím, jenž tvoří přílohu těchto všeobecných obchodních podmínek.  
  3. Odstoupení od kupní smlouvy může Kupující zasílat mimo jiné na adresu sídla Prodávajícího nebo elektronickou poštou zaslanou na adresu elektronické pošty Prodávajícího uvedenou v čl. 1 těchto všeobecných obchodních podmínek.
  4. V případech, kdy má Kupující v souladu s ustanovením § 1829 odst. 1 občanského zákoníku právo od kupní smlouvy odstoupit, je Prodávající také oprávněn kdykoliv od kupní smlouvy odstoupit, a to až do doby převzetí zboží Kupujícím. V takovém případě vrátí Prodávající Kupujícímu kupní cenu zboží bez zbytečného odkladu, a to bezhotovostně na účet určený Kupujícím.
  5. Kupující bere na vědomí, že dle ustanovení § 1837 občanského zákoníku nelze mimo jiné odstoupit od kupní smlouvy o dodávce zboží, které bylo upraveno podle přání Kupujícího nebo pro jeho osobu, od kupní smlouvy o dodávce zboží, které podléhá rychlé zkáze, jakož i zboží, které bylo po dodání nenávratně smíseno s jiným zbožím, od kupní smlouvy o dodávce zboží v uzavřeném obalu, které spotřebitel z obalu vyňal a z hygienických důvodů jej není možné vrátit a od kupní smlouvy o dodávce zvukové nebo obrazové nahrávky nebo počítačového programu, pokud porušil jejich původní obal.
  6. V případě odstoupení od kupní smlouvy se kupní smlouva od počátku ruší. Zboží musí být Kupujícím vráceno Prodávajícímu do 14 (čtrnácti) kalendářních dnů od doručení odstoupení od kupní smlouvy Prodávajícímu. Odstoupí-li Kupující od kupní smlouvy, nese Kupující náklady spojené s navrácením zboží Prodávajícímu, a to i v tom případě, kdy zboží nemůže být vráceno pro svou povahu obvyklou poštovní cestou.
  7. V případě odstoupení od kupní smlouvy vrátí Prodávající peněžní prostředky přijaté od Kupujícího na úhradu kupní ceny zboží a do 14 (čtrnácti) kalendářních dnů od odstoupení od kupní smlouvy Kupujícím, a to stejným způsobem, jakým je Prodávající od Kupujícího přijal. Prodávající je taktéž oprávněn vrátit plnění poskytnuté Kupujícím již při vrácení zboží Kupujícím či jiným způsobem, pokud s tím Kupující bude souhlasit a nevzniknou tím Kupujícímu další náklady. Odstoupí-li Kupující od kupní smlouvy, Prodávající není povinen vrátit přijaté peněžní prostředky Kupujícímu dříve, než mu Kupující zboží vrátí nebo prokáže, že zboží Prodávajícímu odeslal.
  8. Nárok na úhradu škody vzniklé na zboží je Prodávající oprávněn jednostranně započíst proti nároku Kupujícího na vrácení kupní ceny.
  9. V případě odstoupení od smlouvy odpovídá Kupující Prodávajícímu za snížení hodnoty zboží, které vzniklo v důsledku nakládání s tímto zbožím jinak, než je nutné k tomu, aby se Kupující seznámil s povahou, vlastnostmi a funkčností zboží, tj. způsobem, jakým by se se zbožím seznamoval v kamenné prodejně.
  10. Je-li společně se zbožím poskytnut Kupujícímu dárek, je darovací smlouva mezi Prodávajícím a Kupujícím uzavřena s rozvazovací podmínkou, že dojde-li k odstoupení od kupní smlouvy Kupujícím, pozbývá darovací smlouva ohledně takového dárku účinnosti a Kupující je povinen spolu se zbožím Prodávajícímu vrátit i poskytnutý dárek.

 11. Práva z vadného plnění:

  1. Práva a povinnosti smluvních stran ohledně práv z vadného plnění se řídí příslušnými obecně závaznými právními předpisy (zejména ustanoveními § 1914 až 1925, § 2099 až 2117 a § 2161 až 2174 občanského zákoníku a zákonem č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů).
  2. Prodávající odpovídá Kupujícímu za to, že zboží při převzetí nemá vady. Zejména Prodávající odpovídá Kupujícímu, že v době, kdy Kupující zboží převzal:
 • zboží odpovídá ujednanému popisu, druhu a množství, jakož i jakosti, funkčnosti, kompatibilitě, interoperabilitě a jiným ujednaným vlastnostem,
 • je vhodné k účelu, pro který ho požadujete a s nímž souhlasíme,
 • je dodáno s ujednaným příslušenstvím a pokyny k použití, včetně návodu k montáži nebo instalaci,
 • je vhodné k účelu, k němuž se Zboží tohoto druhu obvykle používá,
 • množstvím, jakostí a dalšími vlastnostmi, včetně životnosti, funkčnosti, kompatibility a bezpečnosti, odpovídá obvyklým vlastnostem zboží téhož druhu, které můžete rozumně očekávat, i s ohledem na veřejná prohlášení učiněná námi nebo jinou osobou v témže smluvním řetězci, zejména reklamou nebo označením,
 • je dodáno s příslušenstvím, včetně obalu, návodu k montáži a jiných pokynů k použití, které můžete rozumně očekávat a
 • odpovídá jakostí nebo provedením vzorku nebo předloze, které Vám byly poskytnuty před uzavřením smlouvy.

Výše uvedené se nepoužije u zboží prodávaného za nižší cenu na vadu, pro kterou byla nižší cena ujednána.

  1. Projeví-li se vada v průběhu jednoho roku od převzetí, má se za to, že zboží bylo vadné již při převzetí.
  2. Práva z vadného plnění uplatňuje Kupující u Prodávajícího na adrese jeho sídla nebo elektronickou poštou zaslanou na adresu elektronické pošty Prodávajícího uvedenou v čl. 1 těchto všeobecných obchodních podmínek.
  3. Má-li Zboží vadu, má Kupující následující práva:
  • na odstranění vady dodáním nového zboží bez vady, nebo dodáním chybějící části zboží nebo
  • na odstranění vady opravou zboží

Ledaže by byl zvolený způsob odstranění vady nemožný nebo ve srovnání s druhým způsobem nepřiměřeně nákladný, což se posoudí zejména s ohledem na význam vady, hodnotu, kterou by zboží mělo bez vady, a to, zda může být druhým způsobem vada odstraněna bez značných obtíží pro Kupujícího.

  1. Prodávající je oprávněn odmítnout vadu odstranit, je-li to nemožné nebo nepřiměřeně nákladné zejména s ohledem na význam vady a hodnotu, kterou by zboží mělo bez vady.
  2. Dále má Kupující právo na:
  • přiměřenou slevu z ceny nebo
  • odstoupení od smlouvy

jestliže:

  • Prodávající odmítne vadu odstranit nebo ji neodstraní v souladu s právními předpisy
  • se vada projeví opakovaně
  • je vada podstatným porušením smlouvy nebo
  • je z prohlášení Prodávajícího nebo z okolností zjevné, že vada nebude odstraněna v přiměřené době nebo bez značných obtíží pro Kupujícího.
  1. Právo na odstoupení od Smlouvy nenáleží v případě, je-li vada Zboží nevýznamná.
  2. V případě, že si vadu na Zboží způsobil sám Kupující, práva z vadného plnění Kupujícímu nenáleží.
  3. Vadou zboží není opotřebení zboží způsobené jeho obvyklým užíváním nebo u použitého zboží opotřebení odpovídající míře jeho předchozího používání.
  4. Při uplatnění reklamace vystaví Prodávající Kupujícímu písemné potvrzení, ve kterém bude uvedeno: 
  • datum, kdy Kupující reklamaci uplatnil,
  • co je obsahem reklamace,
  • jaký způsob vyřízení reklamace požadujete,
  • kontaktní údaje Kupujícího pro účely poskytnutí informace o vyřízení reklamace
  1. Nedohodne-li se Kupující s Prodávajícím na delší lhůtě, do 30 dnů od obdržení reklamace odstraní Prodávající vady a poskytne Kupujícímu informaci o vyřízení reklamace na uvedené kontaktní údaje. Pokud tato lhůta marně uplyne, může Kupující odstoupit od smlouvy nebo požadovat přiměřenou slevu.
  2. O vyřízení reklamace bude Kupující informován e-mailem a bude mu vydáno potvrzení o datu a způsobu vyřízení reklamace. Pokud je reklamace oprávněná, náleží Kupujícímu náhrada účelně vynaložených nákladů. Tyto náklady je Kupující povinnen prokázat, např. účtenkami či potvrzeními o ceně za dopravu. V případě, že došlo k odstranění vady dodáním nového zboží, je povinností Kupujícího vrátit Prodávajícímu původní zboží, náklady na toto vrácení však hradí Prodávající.
  3. V případě, že je Kupující podnikatel, je jeho povinností oznámit a vytknout vadu bez zbytečného odkladu poté, co ji mohl zjistit, nejpozději však do tří dnů od převzetí zboží.
  4. V případě, že je Kupující spotřebitel, má právo uplatit práva z vadného plnění u vady, která se vyskytne u spotřebního zboží ve lhůtě 24 měsíců od převzetí Zboží.

12. Zpracování nedoručených zásilek našimi provozovateli přepravních služeb

  1. Vrácení z důvodu "NEZNÁMÉHO ADRESÁTA". V tomto případě se jedná o balíky vrácené dopravcem s upřesněním, že adresát nebyl na zadané adrese dohledán. Prodávající si v tomto případě vyhrazuje právo odstoupit od kupní smlouvy. Po vrácení balíku do skladu odesílatele Prodávající vrátí Kupujícímu peněžní prostředky přijaté od Kupujícího na úhradu kupní ceny zboží do 14(čtrnácti) kalendářních dnů od vrácení zboží, a to stejným způsobem, jakým je Prodávající od Kupujícího přijal. 
  2. Vrácení z důvodu "NEVYZVEDNUTO". V tomto případě se jedná o balíky, které nebyly Kupujícím vyzvednuty na přebíracím místě či od přepravce ve stanovené lhůtě. Prodávající si v tomto případě vyhrazuje právo odstoupit od kupní smlouvy. Po vrácení balíku do skladu odesílatele Prodávající vrátí Kupujícímu peněžní prostředky přijaté od Kupujícího na úhradu kupní ceny zboží do 14 (čtrnácti) kalendářních dnů od vrácení zboží, a to stejným způsobem, jakým je Prodávající od Kupujícího přijal.
  3. Vrácení z důvodu "ODMÍTNUTO". V tomto případě se jedná o balíky, které Kupující v okamžiku dodání odmítl. Prodávající si v tomto případě vyhrazuje právo odstoupit od kupní smlouvy. Po vrácení balíku do skladu odesílatele Prodávající vrátí Kupujícímu peněžní prostředky přijaté od Kupujícího na úhradu kupní ceny zboží do 14 (čtrnácti) kalendářních dnů od vrácení zboží, a to stejným způsobem, jakým je Prodávající od Kupujícího přijal.

13. Odpovědnost

Prodávající neodpovídá Kupujícímu za funkčnost internetových stránek a nezaručuje tak Kupujícímu 100 % funkčnost ve vztahu ke všem fázím přístupu na internetové stránky a jejich prohlížení, pro vyplňování formulářů, pro zadávání objednávek, pro dodání zboží a veškerých dalších služeb. Kupující se nemůže vůči Prodávajícímu domáhat náhrady škody vzniklé mu v důsledku nefunkčnosti či omezené funkčnosti internetových stránek. 

14. Duševní vlastnictví

Veškeré součásti internetové stránky, ať už vizuální nebo zvukové, včetně základní technologie, jsou chráněné autorským právem, ochrannými značkami nebo patenty.
Jedná se o výhradní vlastnictví Prodávajícího.
Veškeré hypertextové odkazy na internetové stránky, zejména ty využívající techniky rámování (framing), deep-linkingu, hotlinkingu (in-line linking) a veškeré ostatní techniky hloubkových odkazů jsou výslovně zakázány.
Ve všech zmíněných případech musí být každý odkaz, tedy i takový, který byl implicitně schválený, na žádost Prodávajícího odstraněn.

15. Ochrana osobních údajů

  1. Kupující souhlasí ve smyslu ustanovení § 7 odst. 2 zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti a o změně některých zákonů (zákon o některých službách informační společnosti), ve znění pozdějších předpisů, se zasíláním obchodních sdělení Prodávajícím na elektronickou adresu či na telefonní číslo Kupujícího.
  2. Kupující souhlasí s ukládáním tzv. cookies na jeho počítač. V případě, že je nákup na webové stránce možné provést a závazky Prodávajícího z kupní smlouvy plnit, aniž by docházelo k ukládání tzv. cookies na počítač Kupujícího, může Kupující souhlas podle předchozí věty kdykoliv odvolat
  3. Prodávající plní svou informační povinnost vůči Kupujícímu ve smyslu čl. 13 Nařízení Evropského parlamentu a Rady 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (dále jen „nařízení GDPR“) související se zpracováním osobních údajů Kupujícího pro účely plnění kupní smlouvy, pro účely jednání o kupní smlouvě a pro účely plnění veřejnoprávních povinností Prodávajícího prostřednictvím zvláštního dokumentu.

16. Řešení sporů se spotřebiteli

  1. Vyřizování stížností spotřebitelů zajišťuje Prodávající prostřednictvím elektronické pošty Prodávajícího zasílané na adresu uvedenou v čl. 1 těchto všeobecných obchodních podmínek. Informaci o vyřízení stížnosti Kupujícího zašle Prodávající na elektronickou adresu Kupujícího.
  2. K mimosoudnímu řešení spotřebitelských sporů z kupní smlouvy je příslušná Česká obchodní inspekce, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, IČ: 000 20 869, internetová adresa: http://www.coi.cz. Platformu pro řešení sporů on-line nacházející se na internetové adrese http://ec.europa.eu/consumers/odr je možné využít při řešení sporů mezi Prodávajícím a Kupujícím z kupní smlouvy uzavřené elektronickými prostředky.
  3. Kontaktním místem podle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 524/2013 ze dne 21. května 2013 o řešení spotřebitelských sporů on-line a o změně nařízení (ES) č. 2006/2004 a směrnice 2009/22/ES (nařízení o řešení spotřebitelských sporů on-line) je Evropské spotřebitelské centrum Česká republika, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, internetová adresa: http://www.evropskyspotrebitel.cz.
  4. Náklady spojené s mimosoudním řešením spotřebitelských sporů si strany nesou samy.

17. Závěrečná ustanovení

  1. Pokud vztah založený kupní smlouvou obsahuje mezinárodní prvek (tedy například bude Prodávající zasílat zboží mimo území České republiky), pak strany sjednávají, že vztah se řídí českým právem. Volbou práva podle předchozí věty není Kupující, který je spotřebitelem, zbaven ochrany, kterou mu poskytují ustanovení právního řádu, od nichž se nelze smluvně odchýlit, a jež by se v případě neexistence volby práva jinak použila dle ustanovení čl. 6 odst. 1 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 593/2008 ze dne 17. června 2008 o právu rozhodném pro smluvní závazkové vztahy (Řím I).
  2. Veškerou písemnou korespondenci si Prodávající s Kupujícím budou doručovat elektronickou poštou. E-mailová adresa Prodávajícího je uvedena u identifikačních údajů. Prodávající bude doručovat korespondenci Kupujícímu na jeho e-mailovou adresu uvedenou ve Smlouvě, v Uživatelském účtu nebo přes kterou Prodávajícího kontaktoval.
  3. Je-li některé ustanovení těchto všeobecných obchodních podmínek neplatné nebo neúčinné, nebo se takovým stane, namísto neplatných ustanovení nastoupí ustanovení, jehož smysl se neplatnému ustanovení co nejvíce přibližuje. Neplatností nebo neúčinností jednoho ustanovení není dotčena platnost ostatních ustanovení.
  4. V případě vyšší moci nebo událostí, které nelze předvídat (přírodní katastrofa, pandemie, provozní poruchy, výpadky subdodavatelů apod.), nenese  Prodávající odpovědnost za škodu způsobenou v důsledku nebo souvislosti s případy vyšší moci, a pokud stav vyšší moci trvá po dobu delší než 10 dnů, má Prodávající i Kupující právo od smlouvy odstoupit.
  5. Přílohu těchto všeobecných obchodních podmínek tvoří vzorový formulář pro odstoupení od kupní smlouvy.
  6. Smlouva včetně obchodních podmínek je archivována v elektronické podobě u Prodávajícího, ale není Kupujícímu přístupná. Vždy však tyto obchodní podmínky a potvrzení objednávky se shrnutím objednávky obdrží Kupující e-mailem a bude tedy mít vždy přístup ke smlouvě i bez součinnosti Prodávajícího. Prodávající doporučujeme vždy potvrzení objednávky a obchodní podmínky uložit.

Tyto obchodní podmínky nabývají platnosti 1.11.2023.

Soubory ke stažení: 

Všeobecné obchodní podmínky - stáhnout

Odstoupení od kupní smlouvy - stáhnout

Reklamační formulář - ke stažení